RODO

                                                    AS&L  CONSTRUCTION S.C

                                               ADAMÓW   15A  27-350 SIENNO  

                                            NIP 5090069592 REGON 383358242

                                            tel.   504 245 127

                                            email  : sprzedaz@aslconstruction.pl

Polityka prywatności

I. Treść niniejszej polityki

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez  AS&L Construction s.c   z  siedzibą w Adamowie 27-350 Sienno Nip 509 006 95 92 , reguluje kwestie dotyczące: rodzajów danych osobowych, które są przez nas gromadzone, objaśnień w zakresie sposobu oraz przyczyn zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz przedstawienia sytuacji, w których będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, a nadto wskazania praw, które przysługują Ci w zakresie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U. UE seria L z 2016 r. Nr 119 poz. 1] – dalej („RODO”) – oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.AS&L Construction s.c    dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz chronić Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie, w sytuacji, gdy:

jesteś użytkownikiem strony internetowej, tzn. korzystasz z serwisu internetowego  www.aslconstruction.pl  („Strona Internetowa”);

jesteś potencjalnym nabywcą nieruchomości;

jesteś nabywcą nieruchomości;

jesteś potencjalnym kontrahentem 

jesteś przedstawicielem potencjalnego kontrahenta 

jesteś odbiorcą newslettera;

jesteś osobą obserwującą nasze serwisy społecznościowe lub jesteś aktywna/aktywny na naszych profilach.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

   AS&L Construction s.c   z  siedzib¹ w Adamowie  nr 15A  27-350 Sienno Nip 509 006 95 92 ,email sprzedaz@aslconstruction.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z nami korespondencyjnie lub mailowo na podane powyżej dane kontaktowe.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możesz się również skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych na adres: sprzedaz@aslconstruction.pl

III. Informacje, które zbiera AS&L Construction s.c   

W sytuacji, gdy:

jesteś użytkownikiem naszej Strony Internetowej zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności adres IP czy informacje zawarte w plikach cookies, a także informacje podawane przez Ciebie w wysłanych do nas e-mailach czy też w formularzu kontaktowym;

jesteś potencjalnym nabywcą nieruchomości, AS&L Construction s.c     zbiera informacje przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej oraz poprzez inne drogi kontaktu z AS&L Construction s.c      (e-mail, rozmowa telefoniczna, czat), a także informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. W takim przypadku możemy zbierać takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu czy adres IP;

jesteś nabywcą nieruchomości (lub przedstawicielem nabywcy nieruchomości), AS&L Construction s.c      zbiera przede wszystkim informacje potrzebne do zawarcia i realizowania umowy, które zostały nam przekazane w przesłanych przez Ciebie dokumentach, podczas prowadzonych rozmów bądź też poprzez wymianę korespondencji (zarówno papierowej jak i elektronicznej). Dane te to w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego;

jesteś potencjalnym kontrahentem , AS&L Construction s.c     zbiera informacje przekazywane nam: w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i podczas spotkań, w tym w szczególności imię, nazwisko, firmę, adres siedziby bądź miejsca prowadzonej działalności, numer PESEL, numer NIP, numer REGON czy numer rachunku bankowego. Twoje dane w tym zakresie mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych;

jesteś przedstawicielem potencjalnego kontrahenta lub przedstawicielem kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam: w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Podmiot, który reprezentujesz może nam przekazywać Twoje dane osobowe tak przed jak i w trakcie współpracy z AS&L Construction s.c     

jeśli jesteś odbiorcą newslettera zbieramy następujące dane: Twoje imię (lub nazwisko), adres e-mail oraz Twój numer IP, z którego korzystałaś/korzystałeś zapisując się do newslettera. Ponadto,  AS&L Construction s.c     będzie posiadać informacje związane z czynnościami podejmowanymi przez Ciebie w związku z otrzymywanymi newsletterami, tzn. informacje o tym, czy wiadomość została otwarta, czy i w które linki kliknęłaś/kliknąłeś;

jeśli jesteś osobą obserwującą nasze serwisy społecznościowe lub jesteś aktywna/aktywny na naszych profilach   ma dostęp do danych, które są publicznie dostępne na Twoim profilu społecznościowym, takich jak imię i nazwisko czy wizerunek.

IV. Informacje anonimowe

Korzystamy również z narzędzi, które gromadzą na Twój temat informacje związane z korzystaniem z naszej Strony Internetowej. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o następujące informacje:    informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądane podstrony, czas spędzony na Stronie Internetowej, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięcia w określone linki, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości czy Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te nazywane są informacjami anonimowymi.

Informacje anonimowe nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, gdyż nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Ciebie, a nadto nie zestawiamy ich z klasycznymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, na wypadek, gdyby informacje anonimowe zostały uznane za dane osobowych, odnieśliśmy się do tego zagadnienia w niniejszej Polityce prywatności.

Z uwagi na fakt, iż informacje anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których  AS&L Construction s.c     korzysta (np. Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads,), informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. W tym przypadku podmioty te wykorzystują informacje anonimowe do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Przetwarzanie informacji anonimowych przez  AS&L Construction s.c       odbywa się w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (np. ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam).

V. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Jeśli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową czy też prowadzeniu analiz bądź statystyk.

W sytuacji, gdy jesteś potencjalnym nabywcą nieruchomości Twoje dane osobowe są przetwarzane:

w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów  AS&L Construction s.c       (np. wysłanie oferty) w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów    AS&L Construction s.c       (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w związku z prowadzeniem badań marketingowych czy statystyk.

Jeśli jesteś nabywcą nieruchomości Twoje dane osobowe przetwarzane są przez                                      AS&L Construction s.c        (powiązaną z  AS&L Construction s.c      kapitałowo bądź osobowo):

w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na nas jako administratorze chociażby w zakresie podatków czy prawa budowlanego;

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów  AS&L Construction s.c        (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych m.in. z bieżącym kontaktem w sprawie umowy, prowadzeniem działań marketingowych, a także wyjaśnieniem ewentualnych sporów, dochodzeniem lub ustaleniem roszczeń bądź obroną przed roszczeniami, a także dochodzeniem zaległych należności;

w celu korzystania z panelu klienta na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś potencjalnym kontrahentem lub kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;

w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

W przypadku, gdy jesteś przedstawicielem potencjalnego kontrahenta lub przedstawicielem kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i zapewnieniem bieżącego kontaktu, a także dochodzeniem roszczeń czy obroną przed nimi.

W sytuacji, gdy jesteś odbiorcą newslettera Twoje dane przetwarzane są w celu wysyłania Ci newslettera w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poza tym  AS&L Construction s.c       może przetwarzać dane zebrane automatycznie przez system mailingowy w celu naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na analizie zachowań odbiorców newslettera, by usprawnić nasze działania mailingowe.

Wtedy, gdy jeśli jesteś osobą obserwującą nasze serwisy społecznościowe lub jesteś aktywna/aktywny na naszych profilach Twoje dane są przetwarzane w obrębie danego serwisu społecznościowego i w celu jego obsługi w oparciu o uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu marketingu bezpośrednigo AS&L Construction s.c       (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Możliwość udostępnienia danych osobowych

W sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy je przekazywać:

podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organy skarbowe, organy ścigania);

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  AS&L Construction s.c   ,   tzn. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi lub wykonujących inne czynności, z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych, np. firmy świadczącym dla AS&L Construction s.c      usługi doradcze, prawne, księgowe czy firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy dostarczające nam system mailingowy, podmiot zapewniający nam dostęp do systemu zarządzania treścią w serwisie internetowym (CMS),  podmiot zapewniający nam narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), a także podmioty pomagające nam w prowadzeniu danego procesu inwestycyjnego (zajmujące się obsługą danej inwestycji, kwestiami projektowymi, budowlanymi, odbiorami, przekazywaniem nieruchomości nabywcom, usuwaniem ewentualnych usterek).

Zapewniamy, że w każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby były one przekazywane w minimalnym stopniu (w niezbędnym zakresie).

W sytuacji, gdy przekazanie danych miałoby nastąpić poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nastąpi to w zgodzie z RODO.AS&L Construction s.c     w chwili obecnej nie przekazuje Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Niemniej jednak nie mamy wpływu na to jak postępują z Twoimi danymi podmioty zarządzające serwisami społecznościowymi czy plikami cookies.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową, prowadzenia badań lub statystyk.

W sytuacji, gdy jesteś potencjalnym nabywcą nieruchomości Twoje dane są przez nas przechowywane tak długi jak służą nam do celów marketingowych, lecz nie dłużej niż do wycofania przez Ciebie zgody bądź wyrażenia sprzeciwu do co ich przetwarzania.

Jeżeli jesteś nabywcą nieruchomości Twoje dane są przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy, a nadto w niezbędnym zakresie przez czas, który wynika z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (np. 3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej czy dla roszczeń okresowych) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli jesteś potencjalnym kontrahentem  albo przedstawicielem potencjalnego kontrahenta lub kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub z podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu przechowywać będziemy Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie przez czas, który wynika z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (np. 3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej czy dla roszczeń okresowych) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Polityce prywatności (np. tak długo jak długo służą nam do celów marketingowych).

W sytuacji, gdy jesteś odbiorcą newslettera dane będą przechowywane (nawet wtedy, gdy zrezygnujesz z newslettera) tak długo, jak będzie to niezbędne w celu obrony przed roszczeniami.

W przypadku, gdy jesteś osobą obserwującą nasze serwisy społecznościowe lub jesteś aktywna/aktywny na naszych profilach Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres wskazany w regulaminie i polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem przez  AS&L Construction s.c      danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez  AS&L Construction s.c       Twoich danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody; wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego AS&L Construction s.c          dokonało na jej podstawie do momentu jej wycofania;

masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, a także uzyskać ich kopię;

możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;

w sytuacji, gdy Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne, masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych;

możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes, a Ty możesz powołać się na swoją szczególną sytuacją;

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałaś/wycofałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub gdy skutecznie wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez MUUB Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z uprawnień wskazanych powyżej wystarczy, że skontaktujesz się z nami korespondencyjnie lub mailowo pod adresy wskazane w punkcie II.

Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

IX. Ogólne zasady bezpieczeństwa

AS&L Construction s.c      chroni Twoje dane osobowe poprzez stosowanie optymalnych zabezpieczeń i w związku z tym podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające zabezpieczać Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym udostępnieniem czy dostępem, a także rozpowszechnianiem bądź usunięciem. Działania MUUB nakierowane są na ochronę prywatności, bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i ich minimalizację.

X. Podanie danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale należy pamiętać, że odmowa ich podania może nam uniemożliwić realizację celów, w jakich dane te są zbierane, przede wszystkim uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy, wysyłanie newslettera czy zatrudnienie.

Może się zdarzyć tak, że Twoje dane osobowe otrzymamy od podmiotu, który reprezentujesz lub z ogólnodostępnych źródeł (np. ze strony internetowej).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AS&L Construction s.c  w celach marketingowych związanych z produktami bądź usługami AS&L Construction s.c  lub podmiotów powiązanych z nią kapitałowo bądź osobowo. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym zapytanie. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: sprzedaz@aslconstruction.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AS&L Construction s.c    informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych prze z AS&L Construction s.c     w tym profilowanie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.